Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Verkoper

Jolita BVBA
Mammies & Pappies
Liersesteenweg 203A
B-2640 Mortsel
BE 0838.067.528


Aankoop en betaling

De algemene leveringsvoorwaarden van Mammies & Pappies zijn van toepassing op alle leveringen, door Mammies & Pappies aan consumenten. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Op de Algemene Voorwaarden van Mammies & Pappies is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Alle op de website vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW maar exclusief bezorgkosten. Mammies & Pappies kan haar prijzen aanpassen. De prijswijzigingen gelden vanaf het moment van publicatie op de website en gelden uiteraard niet voor bestellingen die op dat moment al zijn gedaan. De prijs die in de winkel op het artikel staat is de juiste prijs. Artikelen die aan 0€ op de site staan, zijn een fout in de website en deze prijs zal worden aangepast indien deze besteld worden.

Mammies & Pappies bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht. Betaling van producten gekocht bij Mammies & Pappies geschiedt uitsluitend vooraf.

De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.


Levering en leveringstermijnen

Gratis verzending in België bij aankoop van minimum € 100.

Levering gebeurt door B-post. Voor België betekent dit dat je pakketje na 1 of maximum 2 dagen, na ontvangst betaling, bij jou toekomt.

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat.

Wanneer je bestelling bij ons binnenkomt, wordt deze meteen voor je gereserveerd. Zodra de betaling door ons ontvangen is versturen we je bestelling meteen. Als het pakket minder dan 2 kg weegt, zijn de portkosten € 5,95. Is je pakket zwaarder, dan worden de portkosten duidelijk vermeld bij de bestelling, voor betaling.

Wanneer een artikel niet direct leverbaar is, dan kan je dit al zien tijdens het bestellen. Mocht onverhoopt de levertijd niet haalbaar zijn, dan nemen wij contact met je op zodat je weet waar je aan toe bent.
De levertijd zal maximaal 30 dagen bedragen.

Foutieve doorgegeven leveringsadressen vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.


Verzakingsrecht

Voor het verzenden worden alle artikelen gecontroleerd. We zorgen tevens voor een degelijke verpakking. De klant verbindt zich ertoe de bestelling onmiddellijk na ontvangst te controleren en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van enige schade. Dit kan via e-mail of telefonisch. Gooi nooit de verpakking weg voor je hebt vastgesteld dat jouw bestelling in goede staat is. Retourzendingen dienen altijd in overleg te verlopen, stuur dus ook nooit een zending op eigen initiatief terug naar ons.

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heb je de mogelijkheid om – zonder opgave van reden – de aankoop te herroepen en ons het artikel terug te bezorgen. Je dient ons binnen 14 kalenderdagen na levering van het product schriftelijk (via e-mail) op de hoogte te brengen dat je de aankoop wil herroepen. Het artikel dient in de originele verpakking te worden terugbezorgd, in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd, met vermelding van jouw ordernummer. Retourzendingen gebeuren op eigen kosten en eigen risico van de verzender, naar Mammies & Pappies, Liersesteenweg 203A, B-2640 Mortsel, België.

Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals hierboven beschreven, worden binnen een termijn van dertig dagen na terugbezorging door ons terugbetaald. Je ontvangt dus de volledige aankoopprijs.

Wij behouden ons het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders danMammies & Pappies of de leverancier van het artikel.

Afgeprijsde artikelen worden NIET geruild.
Betaling

Mammies & Pappies heeft ervoor gekozen om de online betaling te laten gebeuren via payment provider Paypal, www.paypal.be/be, gespecialiseerd in 100% beveiligde betalingen online.

Ook kan je kiezen om per overschrijving te betalen op bankrekeningnummer:
001-6470492-86
Garantiebepalingen

Mammies & Pappies volgt de officiële garantierichtlijnen van haar leveranciers. Mammies & Pappies garandeert dat de te leveren artikelen voldoen aan de op de website vermelde specificaties. Ten aanzien van de artikelen die door derden zijn geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie die de fabrikant ervoor verstrekt. De garantie vervalt indien het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het artikel of wanneer jij of derden wijzigingen in het artikel hebben aangebracht.
Overmacht

Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Mammies & Pappies geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Mammies & Pappies niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Mammies & Pappies heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Mammies & Pappies haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Mammies & Pappiesopgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen doorMammies & Pappies niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.


Bewijs

Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, backups, …).


Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.